Citizens will pay all taxes in one place

The Government of Switzerland will donate funds to establish a single information system for local tax administrations. As expected, by the end of the year, all taxes for citizens will be unified in one place - a portal and will be payable electronically with "one click".

Director of the Swiss Cooperation Office, Ursula Laubli, said that she wanted to help introduce a transparent system of property tax collection in Serbia and stressed that tax management was highly significant for municipalities and cities, especially for citizens and the private sector. She considers that it is very important that tax debts will be known in advance and that 'tax papers and forms will be history’. This should improve the business climate in the country.

"Thus taxation will be more transparent and fairer," Ursula Laubli said.
The Swiss Government will donate funds for local self-governments through the program "Property Tax Reform". Leader of this program, Alexander Grunauer, announced that each local self-government would receive 3,000 Swiss francs in order to introduce a unique information system for paying taxes.

"Our project has been working with municipalities in Serbia for more than five years to improve the collection of property tax. We believe that it is very important that taxation is more transparent and fairer, but also that citizens know where the money they have paid through the tax goes" Grunauer said. Property tax in Serbia is the most significant own source revenue of municipalities on the use of which local authorities decide on their own.

 

Građani će sve poreze plaćati na jednom mestu

Vlada Švajcarske doniraće novac za formiranje jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija. Kako se očekuje, do kraja godine, svi porezi za građane biće objedinjeni i nalaziće se na jednom mestu - portalu i moći će da se izmire elektronski na „na jedan klik".

Direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju Ursula Lojbli rekla je da želi da pomogne uvođenje transparentnog sistema oporezovanja imovine u Srbiji i naglasila da je upravljanje porezom veoma važno za opštine i gradove, a posebno za građane i privatni sektor. Ona smatra da je veoma važno što će se unapred znati poreska zaduženja i što će 'poreski papiri i formulari otići u istoriju'. To bi trebalo da poboljša poslovnu klimu u zemlji.

„Tako će oporezivanje biti transparentnije i pravednije", rekla je Ursula Lojbli.
Direktor Kancelarije za IT Mihailo Jovanović je naveo da je rok za lokalne samouprave 31. decembar da uvedu jedinstven informacioni sistem za plaćanje poreza.
„Taj sistem treba da donese značajna olakšanja. Ideja je da građani na jedan klik preko jednog portala imaju uvid u stanje svih svojih poreskih obaveza na teritoriji cele Srbije, ali i da drugi državni registri i organi mogu da koriste ove informacije iz ovog registra", naveo je Jovanović.

Novac za lokalne samouprave Švajcarska vlada doniraće preko programa „Reforma poreza na imovinu“. Vođa ovog programa, Aleksander Grunauer, najavio je da će svaka lokalna samouprava dobiti po 3.000 švajcarskih franaka kako bi uveli jedinstven informacioni sistem za plaćanje poreza.

„Naš projekat već više od pet godina radi sa opštinama u Srbiji na unapređenju naplate poreza na imovinu. Smatramo da je veoma važno da oporezivanje bude transparentnije i pravednije, ali i da građani znaju gde se troši novac koji su oni kroz porez platili“, rekao je Grunauer. Porez na imovinu u Srbiji je najznačajniji sopstveni izvor prihoda opština o čijoj upotrebi lokalne vlasti odlučuju samostalno.