“Sourcing For The Planet”, Municipality of Arilje

Project “Sourcing For The Planet”, Municipality of Arilje

The Project for separation and recycling of waste was contracted between the municipality of Arilje, Ministry of Energy, Development and the Environmental Protection (MERZ) and the International Management Group (IMG) in December 2013.

The total value of the planned investment is EUR 380,000.00, funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) and the municipality of Arilje. The project will last eighteen months, while visible results are expected within nine months.

The project includes the introduction of waste separation at source, i.e. households, as well as expanding the area of waste collection. Waste separation at source involves sorting waste into more fractions, in order to isolate the waste that can be recycled and sent for further treatment. The remaining waste will be disposed at the landfill at the Regional Centre for Waste Management “Duboko”.

The main activities of the project are to establish an appropriate system for separation and collection of waste, procurement of collection vehicles, as well as the collaboration with the citizens.

Taking into account the experiences of countries across Europe, which have shown the importance of waste separation as an excellent way to contribute to environmental protection, waste separation at source is also introduced in order to be in compliance with national laws and the EU laws, provide employment, and improve the management of natural resources.

In order for recycling to be successful, willingness, understanding and close cooperation between citizens and local authorities is needed. Project partners will work to improve and encourage such cooperation.

Further information and updated progress reports when available can be found at: www.arilje.org.rs.

Projekat „Separacija otpada za spas planete“, opština Arilje

Projekat separacije i reciklaže otpada je ugovoren između opštine Arilje, Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine (MERZ) i International Management Group (IMG) tokom decemba 2013. godine.

Ukupna vrednost planirane investicije iznosi 380.000,00 evra i finansirana je od strane Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i opštine Arilje. Projekat će trajati osamnaest meseci, a vidljivi rezultati se očekuju u roku od devet meseci.

Projekat obuhvata uvođenje separacije otpada na mestu nastanka tj. u domaćinstvima, kao i proširenje područja sakupljanja otpada. Separacija otpada na mestu nastanka podrazumeva razvrstavanje otpada u više frakcija, kako bi se izdvojio otpad koji se može reciklirati i uputio na dalji tretman, a ostatak odlagao na deponiju Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Duboko“.

Glavne aktivnosti predviđene ovim projektom su uspostavljanje odgovarajućeg sistema za separaciju i sakupljanje otpada, nabavka vozila za sakupljanje, kao i saradnja sa građanima.

Uzimajući u obzir iskustva zemalja širom Evrope, koja su pokazala značaj separacije kao izvrsnog načina da se doprinese zaštiti životne sredine, ona se uvodi i kako bi se ispoštovali nacionalni zakoni kao i zakoni EU, obezbedilo zaposlenje i poboljšalo upravljanje prirodnim resursima.

Da bi reciklaža bila uspešna, neophodna je spremnost, razumevanje i bliska saradnja građana i lokalnih vlasti. Partneri na projektu će raditi na unapređenju i ohrabrivanju te saradnje.

Dalje informacije i ažurirani izveštaji o napretku, kada budu na raspolaganju, mogu se naći na: www.arilje.org.rs.